logo
Welcome Guest! To enable all features please Iniciar sesión or Registrarse.

Aviso

Icon
Error

Tema nuevo Postear respuesta
Guest
#1 Publicado : miércoles, 17 de noviembre de 2021 01:46:09 p.m.(UTC)
Citar
Guest

Posición: Guest

Grupos: Guests
Registrado: 11/10/2013(UTC)
Mensajes: 78,152

Was thanked: 48 time(s) in 41 post(s)
Địa chỉ IP 192.168.l.l để làm gì ?

192.168.l.l là địa chỉ IP riêng được sử dụng để đăng nhập bảng quản trị của bộ định tuyến. 192.168.l.l admin được các công ty bộ định tuyến chỉ định trước làm địa chỉ cổng mặc định và có thể được sử dụng để thực hiện các thay đổi khác nhau đối với cài đặt của bộ định tuyến.

Bạn có thể gọi đây là một địa chỉ trực tuyến. Mỗi thiết bị khi kết nối với internet đều có một địa chỉ duy nhất, cho phép trao đổi dữ liệu hiệu quả giữa thiết bị và phần còn lại của thế giới kỹ thuật số. Cũng giống như mỗi người có một địa chỉ bưu điện/email/số điện thoại duy nhất để trao đổi liên lạc.

Trên internet, địa chỉ này được gọi là địa chỉ Giao thức Internet (IP). Trong một mạng gia đình thông thường, bộ định tuyến sẽ gán một địa chỉ IP cho mỗi thiết bị được kết nối với nó. Nó cũng có một IP riêng (IP bộ định tuyến). Có một dải địa chỉ IP cụ thể dành cho các mạng riêng như nhà riêng, Mạng cục bộ (LAN)/Mạng không dây (WAN) của doanh nghiệp, v.v. Không thể gán các địa chỉ IP này cho một trang web có thể truy cập công khai (các trang web internet). Các dải địa chỉ là:
- 192.168.0.0 - 192.168.255.25
- 172.16.0.0-172.31.255.255
- 10.0.0.0- 10.255.255.255
Địa chỉ IP luôn chứa một bộ gồm 4 số nằm trong khoảng từ 0 đến 255. Trong địa chỉ có 2 phần; ‘Id mạng', là ba số đầu tiên trong địa chỉ IP và id thiết bị là số thứ tư.Ngoài địa chỉ riêng cho mạng/bộ định tuyến và các thiết bị của nó, còn có một địa chỉ công cộng danh cho mạng/bộ định tuyến. Tất cả các thiết bị trên một mạng nhất định dùng chung một địa chỉ công cộng hiển thị với mạng bên ngoài.

Chẳng hạn, trong địa chỉ 192.168.1.20, 192.168.1 là id mạng, số cuối 20 là id thiết bị. Nếu bạn có nhiều thiết bị kết nối với mạng gia đình, tất cả các thiết bị sẽ có ba số đầu tiên giống nhau, thể hiện chúng thuộc cùng một mạng, số thứ tư sẽ khác nhau, thể hiện chúng là duy nhất. Giao thức cấu hình động máy chủ (DHCP) được định cấu hình trên các bộ định tuyến cho phép chúng tự động gán một IP duy nhất cho mỗi thiết bị.

Ngoài địa chỉ riêng cho mạng/bộ định tuyến và các thiết bị của nó, còn có một địa chỉ công cộng danh cho mạng/bộ định tuyến. Tất cả các thiết bị trên một mạng nhất định dùng chung một địa chỉ công cộng hiển thị với mạng bên ngoài.

Bộ định tuyến sẽ dịch địa chỉ riêng thành địa chỉ công cộng khi giao tiếp với mạng bên ngoài và chuyển đổi địa chỉ công cộng thành riêng tư khi giao tiếp ngược lại với các thiết bị trong mạng. Quá trình này được gọi là Biên dịch địa chỉ mạng (NAT).
Guest
#2 Publicado : sábado, 27 de noviembre de 2021 04:07:37 a.m.(UTC)
Citar
Guest

Posición: Guest

Grupos: Guests
Registrado: 11/10/2013(UTC)
Mensajes: 78,152

Was thanked: 48 time(s) in 41 post(s)
https://linktr.ee/kitudacbietff_vn

https://linktr.ee/testcamera.com.vn

https://commons.wikimedia.org/wikFile:Testcamera-vn.png

https://linktr.ee/testcamera​


Originally Posted by: Guest Go to Quoted Post
Địa chỉ IP 192.168.l.l để làm gì ?

192.168.l.l là địa chỉ IP riêng được sử dụng để đăng nhập bảng quản trị của bộ định tuyến. 192.168.l.l admin được các công ty bộ định tuyến chỉ định trước làm địa chỉ cổng mặc định và có thể được sử dụng để thực hiện các thay đổi khác nhau đối với cài đặt của bộ định tuyến.

Bạn có thể gọi đây là một địa chỉ trực tuyến. Mỗi thiết bị khi kết nối với internet đều có một địa chỉ duy nhất, cho phép trao đổi dữ liệu hiệu quả giữa thiết bị và phần còn lại của thế giới kỹ thuật số. Cũng giống như mỗi người có một địa chỉ bưu điện/email/số điện thoại duy nhất để trao đổi liên lạc.

Trên internet, địa chỉ này được gọi là địa chỉ Giao thức Internet (IP). Trong một mạng gia đình thông thường, bộ định tuyến sẽ gán một địa chỉ IP cho mỗi thiết bị được kết nối với nó. Nó cũng có một IP riêng (IP bộ định tuyến). Có một dải địa chỉ IP cụ thể dành cho các mạng riêng như nhà riêng, Mạng cục bộ (LAN)/Mạng không dây (WAN) của doanh nghiệp, v.v. Không thể gán các địa chỉ IP này cho một trang web có thể truy cập công khai (các trang web internet). Các dải địa chỉ là:
- 192.168.0.0 - 192.168.255.25
- 172.16.0.0-172.31.255.255
- 10.0.0.0- 10.255.255.255
Địa chỉ IP luôn chứa một bộ gồm 4 số nằm trong khoảng từ 0 đến 255. Trong địa chỉ có 2 phần; ‘Id mạng', là ba số đầu tiên trong địa chỉ IP và id thiết bị là số thứ tư.Ngoài địa chỉ riêng cho mạng/bộ định tuyến và các thiết bị của nó, còn có một địa chỉ công cộng danh cho mạng/bộ định tuyến. Tất cả các thiết bị trên một mạng nhất định dùng chung một địa chỉ công cộng hiển thị với mạng bên ngoài.

Chẳng hạn, trong địa chỉ 192.168.1.20, 192.168.1 là id mạng, số cuối 20 là id thiết bị. Nếu bạn có nhiều thiết bị kết nối với mạng gia đình, tất cả các thiết bị sẽ có ba số đầu tiên giống nhau, thể hiện chúng thuộc cùng một mạng, số thứ tư sẽ khác nhau, thể hiện chúng là duy nhất. Giao thức cấu hình động máy chủ (DHCP) được định cấu hình trên các bộ định tuyến cho phép chúng tự động gán một IP duy nhất cho mỗi thiết bị.

Ngoài địa chỉ riêng cho mạng/bộ định tuyến và các thiết bị của nó, còn có một địa chỉ công cộng danh cho mạng/bộ định tuyến. Tất cả các thiết bị trên một mạng nhất định dùng chung một địa chỉ công cộng hiển thị với mạng bên ngoài.

Bộ định tuyến sẽ dịch địa chỉ riêng thành địa chỉ công cộng khi giao tiếp với mạng bên ngoài và chuyển đổi địa chỉ công cộng thành riêng tư khi giao tiếp ngược lại với các thiết bị trong mạng. Quá trình này được gọi là Biên dịch địa chỉ mạng (NAT).

Editar por usuario sábado, 27 de noviembre de 2021 04:09:37 a.m.(UTC)  | Razon: No especificada

anveshj
#3 Publicado : martes, 30 de noviembre de 2021 05:53:48 a.m.(UTC)
Citar
anveshj

Posición: Newbie

Grupos: Registered
Registrado: 30/11/2021(UTC)
Mensajes: 2
Man
United States
Ubicación: queens street

Địa chỉ IP luôn chứa một bộ gồm 4 số nằm trong khoảng từ 0 đến 255. Trong địa chỉ Có 2 phần; 'Id mạng', là ba số đầu tiên trong địa chỉ IP và id thiết bị là số thứ tư.Ngoài địa chỉ riêng cho mạng / bộ định tuyến và các thiết bị của nó, còn co một địa cho / bộ định tuyến. Tất cả các thiết bị trên một mạng nhất định dùng chung một địa chỉ công cộng hiển thị với mạng bên ngoài.

Chẳng hạn, trong địa chỉ 192.168.1.20, 192.168.1.1 là id mạng, số cuối 20 là id thiết bị. Nếu bạn co nhiều thiết bị kết nối với mạng gia đình, tất cả các thiết bị sẽ co ba số đầu tiên giống nhau, thể hiện chúng thuộc cùng một mạng, số thu nhá tư h n mạt mạng, số thi chà tư n ht mạng, số thàn chà tư hn mạng, số thu nhá tư hng một mạng, số thàhá tư hng một mạng, số thàhấ tư hn mạng, số knhá tư nt mạng. Giao thức cấu hình động máy chủ (DHCP) được định cấu hình trên các bộ định tuyến cho phép chúng tự động gán một IP duy nhất cho mỗi thiết bị.

Ngoài địa chỉ riêng cho mạng / bộ định tuyến và các thiết bị của nó, còn co một địa chỉ công cộng danh cho mạng / bộ định tuyến. Tất cả các thiết bị trên một mạng nhất định dùng chung một địa chỉ công cộng hiển thị với mạng bên ngoài.

Bộ định tuyến sẽ dịch địa chỉ riêng thành địa chỉ công cộng khi giao tiếp với mạng bên ngoài và chuyển đổi địa chỉ công cộng thành riêng tư khi giao ticạpi mti bti bti v mớti vti giao tiếpi thpi mti giao tipi nớm vti giao. Quá trình này được gọi là Biên dịch địa chỉ mạng (NAT).

Editar por usuario martes, 30 de noviembre de 2021 05:56:52 a.m.(UTC)  | Razon: No especificada

Guest
#4 Publicado : miércoles, 08 de diciembre de 2021 03:26:37 p.m.(UTC)
Citar
Guest

Posición: Guest

Grupos: Guests
Registrado: 11/10/2013(UTC)
Mensajes: 78,152

Was thanked: 48 time(s) in 41 post(s)
agensera77
#5 Publicado : jueves, 09 de diciembre de 2021 05:27:48 a.m.(UTC)
Citar
agensera77

Posición: Newbie

Grupos: Registered
Registrado: 09/12/2021(UTC)
Mensajes: 1
Brazil
Ubicación: surabaya


Main gambling cano online amat gampang dicoba dengan berasoa jadi member atu web, lagi tren di golongan warga. Meski penguasa melaksanakan pelarangan tetapi perihal ini membuat ter menjadi ganda web terkini bermunculan. Alhal game cano yang diadakan oleh nyar seluruh web ter menjadi ganda dimainkan.

Sengguhnya terdapat ganda game gambling diadakan oleh web online semacam slot, gambling bola, togel, poker serta cano. Tetapi cano ini dah hadapi kemajuan serta yang sangat terkenal di golongan penggemar gambling dengan cara online. Alhal mempunyai tempat tertentu di batin para fansnya serta dimainkan hingga saat ini.

Tujuan para pemeran melaksanakan judi pasti mau memperoleh kemenangan serta hal profitabel berkeluk dobel. Perihal ini sengguhnya alami sebab tiap judi harlah menghalkan modal dt kas ataupun dt asli. Tanpa terdapatnya modal itu Kamu tidak hendak sempat dapat melaksanakan judi di web online.

AG Cano

Bermacam Alibi Bawah Mengapa Judi Cano Online Har Menang

Di balik tujuan melaksanakan judi pasti terdapat bermacam alibi lain mengapa para pemeran berupaya buat senantiasa berhal. Apalagi diharkan memperoleh kemenangan tanpa sempat hadapi kegagalan sekalipun paya tidak cedera. Selanjutnya bermacam alibi menarik yang wajib Kamu tahu biar ter menjadi bergairah melaksanakan judi serta har berhal.

Memperoleh hal dari permainan

Alibi bawah serta penting mengapa har berhal pasti saja sebab dapat memperoleh hal dari game cano itu sendiri. Kamu telah menghalkan modal serta dari modal itu dapat membagikan pemakan bila berhal. Apalagi hal itu dapat dialami dengan cara jelas dengan melaksanakan pengumpulan lewat bn withdraw.

Menjaga modal yang dikeluarkan

Kemenangan dari gambling cano online pula dilanda alibi untuk menjaga modal yang telah dikeluarkan. Jika Kamu hadapi kegagalan hingga modal itu hendak menurun serta lambat- laun dapat hab tanpa diketah. Terlebih bila senantiasa takluk modal lalu menurun tanpa sempat dapat dikembalikan jika Kamu tidak dapat berhal.

Terdapat tambahan bon bila menang

Dari kemenangan telah diperoleh esoknya para pemeran hendak memperoleh tambahan bon dari web cano. Jadi hal kala berhal hendak jadi 2 kali bekuk lebih ganda serta nyata amat profitabel buat dioptimalkan. Carilah web yang menawarkan tambahan kemenangan besar paya lebih kilat mengakula halnya.

Rahaa yang Dapat dipakai paya Lebih Gampang Berhal Taruhan

Telah jadi rahaa biasa jika berhal gambling cano online bukanlah gampang dicoba oleh para pemeran paling utama pendatang baru. Tetapi bukan berarti serupa sekali tidak dapat diperoleh sebab kenyataannya telah ganda pemeran yang berhal. Tahu apa saja rahaanya yang dapat Kamu coba lakukan kemudian buktikan sendiri halnya.

Manajemen modal dengan baik

Berhal bukan hanya pada game yang Kamu jalani tetapi pula gimana manajemen modalnya. Modal mempunyai akibat berarti serta tidak ba asal- asalan dipakai tanpa manajemen ataupun pemograman dengan bag. Jadi tidak hanya berlatih gimana main dengan betul hendaknya berlatih pula gimana menata modalnya paya dapat makmum.

Selek game yang kesempatannya besar

Gambling cano mempunyai ganda tipe game di dalamnya yang dapat dimainkan dengan cara leluasa cuma mengenakan satu akun. Independen itu hendaknya Kamu memakai dengan memilah tipe game cano yang kesempatannya lumayan besar. Alhal mungkin memperoleh kemenangan lumayan terbuka luas serta ba meminimalkan kegagalan.

Janganlah main kala lagi emo

Rahaa yang lain paya lebih gampang berhal merupakan janganlah melaksanakan judi kala lagi marah ataupun mood tidak bag. Marah membuat Kamu tidak ba mengutip ketetapan dengan cara bijaksana alhal sering melaksanakan kekeliruan. Perihal ini amat mudarat sebab tidak ba memandang kesempatan yang terdapat alhal sah berhal.

Telah dipaparkan jika berhal ataupun takluk dalam judi cano merupakan perihal alami serta tentu dirasakan oleh apa saja tanpa dibedakan. Tetapi bila Kamu sanggup buat dapat memperoleh kemenangan mengapa wajib hadapi kegagalan. Tahu alibi serta pula rahaa memperoleh kemenangan gambling cano online dengan cara jelas untuk bermain judi slot online.

Guest
#6 Publicado : viernes, 10 de diciembre de 2021 02:41:47 a.m.(UTC)
Citar
Guest

Posición: Guest

Grupos: Guests
Registrado: 11/10/2013(UTC)
Mensajes: 78,152

Was thanked: 48 time(s) in 41 post(s)
Florida Real Estate for Homes and Condos
#7 Publicado : sábado, 29 de enero de 2022 07:46:15 p.m.(UTC)
Citar
Guest

Posición: Guest

Grupos: Guests
Registrado: 11/10/2013(UTC)
Mensajes: 78,152

Was thanked: 48 time(s) in 41 post(s)
We offer Naples Florida Real Estate for Homes and Condos. neighborhood market information that ctomized to addre your es. We know the areas, schools, economic tuations, drafting gdelines and the economy all through every Florida city. We will accomplh the leg work, staying up with the latest with new postings and conditions as they sway the market. We will make the cycle as plearable and peaceful an encounter for you as could be expected.
naples florida real estate
amit1
#8 Publicado : miércoles, 09 de febrero de 2022 07:22:37 a.m.(UTC)
Citar
amit1

Posición: Newbie

Grupos: Registered
Registrado: 09/02/2022(UTC)
Mensajes: 3
India
Ubicación: uttarpradesh

Th link can be ed to login to the admin page of the router.
If you want to go to the admin page of the router, then you can go by clicking on th link. 192.168.1.1
Respuesta Rápida Mostrar Respuesta Rápida
Usuarios navegando este tema
Guest
Tema nuevo Postear respuesta
Salto de foro  
Puedes iniciar nuevos temas en este foro.
Puedes responder a temas en este foro.
Puedes eliminar sus temas en este foro.
Puedes editar sus temas en este foro.
No puedes crear encuestas en este foro.
Puedes votar las encuestas en este foro.